Пон-Пет 8:30-17:00
Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Информация за нас

„Термокомплект" ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 020307302, със седалище и адрес на управление: гр. София 1343 Люлин ул. проф. Александър Станишев 2, Тел: +359 2 930 40 55;; e-mail: office@termocom-bg.com

 

 

Информация по отношение на извършваната обработка на Ваши лични данни можете да получите от:

Централен Офис:

бул. Христо Ботев №59, 1303 София

Длъжностно лице по защита на личните данни:

dpo@termocom-bg.com

 

Нашата политика при работа с лични данни

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. „Термокомплект"  ООД в качеството си на администратор на лични данни и обработващ лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Термокомплект ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с ДЗЛД, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Термокомплект ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни. Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни:

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения:

Ние обработваме идентификационните Ви данни, статистическите Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продукти и услуги, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с администратори на лични данни и/или Вас.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на клиент чрез всички комуникационни канали;
 • регистриране и извършване на заявени от Вас продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне на предложение/я за сключване на договор;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които Ви предоставяме;
 • осигуряване на техническа и информационна поддръжка;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън нашият офис, изпращане на продукти/документи с куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договор както и обслужване на отказ от сделка;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на уреди за дялово разпределение и друга монтирана от нас техника и съоръжения;

 

 

За изпълнение на нормативни задължения:

Ние обработваме идентификационните Ви данни, статистическите Ви данни, данни за изготвяне на сметки на абонати и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативни актове, като например:

 • задължения за предоставяне на информация на Топлофикация София ЕАД, разписани в ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД И ТЪРГОВЕЦ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СГРАДА – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, Закона за енергетиката, НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Какви Ваши данни обработваме:

Данни за идентификация:

 • три имена, абонатен №/номер инсталация/клиентски номер към Топлофикация София ЕАД , адрес на партида, телефон за контакт, e-mail адрес за контакт;

Данни за потребление (статистически данни):

 • данни, необходими за предоставяне на услугата дялово разпределение; данни за изготвяне на сметки на абонати, както и за доказване на тяхната достоверност;

Други данни:

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
  • записи на обаждания от и към наши служители;
  • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
  • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
  • лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер)
  • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
  • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Термокомплект ООД и/или при използване на услуги предоставяни през нашата интернет страница  и по-конкретно: три имена, данни за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница на Термокомплект ООД);

Когато обработваме основните Ви лични данни и данните Ви за потребление (статистически) и другите описани данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнението на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да Ви предоставим съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

Как защитаваме Вашите лични данни

За защита на данни, ние прилагаме организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и добри практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.)

При обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да бъдат използвани такива допълнителни механизми за защита като криптиране и псевдонимизация.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорните правоотношения, след прекратяване на договора/ите, но не ги изтриваме преди изтичане на пет години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, (6 месеца) задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхраняваме регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Също така Вашите лични данни нямада бъдат изтрити, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, освен ако нямаме Вашето изрично съгласие за друго, само във връзка с изпъление на наши договорни и преддоговорни взаимоотношения. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от името на Термокомплект ООД:

 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения, други документи, продукти и необходимостта от удостоверяване на самоличността на получателя при връчването им;
 • лица, наети на граждански договор от Термокомплект ООД, подпомагащи процесите по отчитане на уредите за дялово разпределение.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • банки за обслужване на плащания, извършени от Вас;

Лица, обработващи данните от свое име

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществения ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме лични данни.

Право на корекция:

В случай, че смятате, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване:

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че може да докажете, че обработваме тези данни без правно основание.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

Право на възражение

Можете да възразите срещу обработването на данни.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Също така, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас чрез нотариално заверено пълномощно лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде актуализирана. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които обработваме и/или събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 06.03.2023 г.

За нас

Основана през 1990

 

Контакти

Бул. ”Христо Ботев” № 59, ет. 1, 1303, София, България

Пон-Пет 8:30-17:00

+359 (0) 2 930 40 55

officetermocom-bg.com